Rijschool Erkenning 2842

Privacy en Cookiebeleid

Privacyverklaring en cookiebeleid

Dit beleid geldt voor AUTORIJSCHOOL YES DRIVE. De hoofdzetel van AUTORIJSCHOOL YES DRIVE is gevestigd te 2018 Antwerpen, met hoofdzetel Belgiëlei 130a, tel. +32 489 39 77 08.

Deze verklaring is van toepassing op de website van AUTORIJSCHOOL YES DRIVE en alle andere portaaltoepassingen waarmee AUTORIJSCHOOL YES DRIVE communiceert.

 

Om u en uw bedrijf optimaal van dienst te kunnen zijn, is het noodzakelijk dat we bij AUTORIJSCHOOL YES DRIVE contactgegevens en persoonlijke gegevens bijhouden en gebruiken. Hierbij willen we uiteraard uw privacy maximaal respecteren. We streven er dan ook naar in regel te zijn met de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Verwerkingsdoeleinden:

AUTORIJSCHOOL YES DRIVE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor de noodzakelijke bedrijfsvoering (opleiding naar rijbewijs, afspraken examencentra, verplichtingen in kader van rijschool wetgeving).  Persoonsgegevens die u als klant aan ons toevertrouwt om er in uw opdracht een verwerking mee te doen, gebruiken we vanzelfsprekend uitsluitend voor de door u duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking: Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. : noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst en noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

 

Overmaken aan derden:

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte (vb. Examencentrum);

 

Autorijschool YES DRIVE garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode:

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding, fiscaliteit en onze toezichthoudende bestuurlijke overheid, nl. Vlaamse Overheid MOW).

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@yesdrive.be;

 

Direct marketing:

De gegevens zullen niet gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing.

 

Klachten:

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Gelieve dan het klachtenformulier van de Privacy Commissie in te vullen, en te sturen naar de privacy commissie.

 

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy- en cookie policy nog andere vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Van Maerlantstraat 3, 2060 Antwerpen

Belgiëlei 130a, 2018 Antwerpen (Hoofdzetel)

info@yesdrive.be

0489 39 77 08