Rijschool Erkenning 2842

Algemene Voorwaarden

CORONA VOORZORGEN

Het dragen van een mondmasker is op dit ogenblik niet meer verplicht, tenzij dat de overheid nieuwe maatregelen zal toepassen.
Uiteraard zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen van de maatregelen.

 

1.       Toepassingsgebied

Door ondertekening van een offerte van Yes Drive-Rijschool, of door online registratie en/of plaats reservatie via de website van Yes Drive-Rijschool, verklaart de leerling kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Yes Drive-Rijschool en deze te aanvaarden.

2.       Betaling

Alle opleidingen en examenreservaties dienen voor aanvang van de opleiding betaald te worden. Dit kan per overschrijving, creditkaart, bancontact of contant in ons kantoor. 

Wat de praktische  lessen betreft: als de leerling tijdens de verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen die verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Een demonstratie door de lesgever van een uit te voeren beweging maakt echter deel uit van de les en valt niet onder toepassing van deze regel. Geen enkele andere prestatie dan die waarvoor in het contract een tarief is vermeld, mag worden aangerekend. (KB 11/04/2004 _ Erkenning van de rijscholen. Art. 23£7)

Niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur geeft van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding tot een forfaitaire vermeerdering van 20% van het verschuldigde bedrag, dit naast de aanrekening van de wettelijke verwijlinteresten.  Bij laattijdige betaling vervalt ook de garantie van de gemaakte afspraken/data.

Tenzij anders aangegeven dienen alle facturen betaald te worden uiterlijk 10 werkende dagen voor aanvang van de geplande opleiding.  Door niet betaling van een rekening uiterlijk op deze vervaldag, worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.

3.       Herroepingsrecht

Volgens artikel VI.53,12° WER geldt het herroepingsrecht in geval van online aankoop niet voor rijlessen en groepsopleidingen.

4.       Annulering

Voor het annuleren of verplaatsen van rijlessen en theorielessen tot 5 werkdagen* en een examenbegeleiding tot 8 werkdagen op voorhand wordt alleen de administratiekost aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn is het volledige lesgeld verschuldigd. In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest) wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend. Bij annuleren of verplaatsen op kortere termijn zijn de examenretributies evenwel integraal verschuldigd vermits Yes Drive-Rijschool die ook verschuldigd blijft aan het examencentrum. Uitzondering: bij het annuleren van een duo-opleiding is steeds het volledige lesgeld verschuldigd, ongeacht de annuleringstermijn.

Opleidingen in het kader van de nascholing vakbekwaamheid kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 10 werkdagen voor aanvang van de opleiding, tenzij anders aangegeven. Bij annulering in de periode 10 tot 5 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 5 werkdagen en minder voor aanvang van de cursus wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest), wordt slechts de helft van het lesgeld aangerekend.

Opleidingen in het kader van Safe Drivers Plan + alle andere opleidingen dewelke geen officiële rijlessen zijn, kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 3 weken voor aanvang van de training tenzij anders aangegeven. Bij annulering tussen de 3e en de laatste week voor aanvang wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen de 7 dagen voor aanvang wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. In geval van overmacht, en deze bewezen wordt (vb. via een doktersattest) wordt in voorkomend geval slechts de helft van het lesgeld aangerekend.

Het betaalde bedrag voor de administratiekost kan nooit het onderwerp uitmaken van een terugbetaling bij annulering van lessen of examens.

Yes Drive-Rijschool heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht (ziekte van de lesgever, defect van het voertuig, weersomstandigheden, bijkomende examens,…) zonder dat zulks enig recht op schadevergoeding doet ontstaan in hoofde van de leerling. Een vervanging les /-opleiding wordt steeds voorzien.

*We verstaan onder werkdagen alle dagen in een normale werkweek, namelijk maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

5.       Bekwaamheidsattest

Er wordt geen bekwaamheidsattest uitgereikt door de rijschool wanneer de lesgever oordeelt dat de leerling niet bekwaam is om de scholing zonder begeleider op de openbare weg verder te zetten. Tijdens de voorziene evaluatiemomenten zal de lesgever de vooruitgang in het leerproces met de leerling bespreken.  Voor een bekwaamheidsattest dient de leerling effectief minimum  20 uur les gevolgd te hebben.

6.       Verplichtingen leerling

Opleidingen (inclusief extra lesuren) kunnen enkel geboekt worden op de website yesdrive.be of in onze kantoren. Het  is niet toegelaten om rechtstreeks te boeken bij de instructeur.

De leerling is steeds verplicht alle relevante info i.v.m. zijn voorlopig rijbewijs (met name theoretisch examen, aantal examenpogingen en al of niet reeds in het bezit te zijn geweest van een voorlopig rijbewijs in het verleden), of in voorkomend geval de code  95 op zijn rijbewijs, te melden aan Yes Drive-Rijschool bij inschrijving.

Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan hem toegerekend kunnen worden, dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.

Indien het examen niet doorgaat, omdat de leerling niet de juiste geldige documenten kon voorleggen (vb. geldig voorlopig rijbewijs, identiteitskaart, attest gemeentebestuur , attest geslaagd theorie,…), dan moet hij alle kosten van het praktijkexamen (examenbegeleiding en toeslag van het examencentrum) betalen.

De leerling is verplicht tijdig aanwezig te zijn in de les. Als de leerling later dan 15 minuten aankomt in een opleiding in het kader van de code 95, dan heeft de lesgever het recht de leerling niet meer toe te laten tot de cursus. Het vroegtijdig verlaten van de opleiding in het kader van de code 95 wordt beschouwd als zijnde afwezig. Er wordt in voorkomend geval geen attest uitgereikt of registratie verricht in CRONOS.

Het is verboden te roken in de lesvoertuigen. Rijden met hoge hakken wordt niet toegelaten. Ingeval de les ten gevolge hiervan niet kan doorgaan of vertraging oploopt worden desalniettemin de lesgelden aangerekend.

De leerling  dient zich te onthouden van drugs- of alcoholgebruik tijdens de les.  Een vermoeden van alcoholgebruik en of drugs bij aanvang of tijdens de theorie of praktijkopleiding kan aanleiding geven tot het verplicht verlaten van de opleiding. Het volledige lesgeld blijft in voorkomend geval verschuldigd.

De leerling is tijdens het rijexamen zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voorvloeiende  boetes, de lesgever kan dan niet ingrijpen zonder de examenbeoordeling negatief te beïnvloeden.

De leerling is tijdens een praktijkles code 95 met eigen voertuig, zelf verantwoordelijk voor verkeersovertredingen en de daaruit voortvloeiende boetes.

 7.       Verantwoordelijkheid  Yes Drive-Rijschool

a.      Yes Drive-Rijschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de leerling geweigerd wordt in het examencentrum omwille van administratieve problemen of incorrecte informatie. In geval van opleiding code 95 kan Yes Drive-Rijschool kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen wanneer achteraf blijkt dat de leerling niet in het bezit is van de code 95.

b.      Yes Drive-Rijschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor wijzigingen in de opleiding of examenregeling omwille van veranderende wetgeving.

c.       Yes Drive-Rijschool levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gesteld informatie volledig en juist is. Ondanks deze inspanningen kunnen mogelijks onjuistheden voorkomen. Yes Drive-Rijschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade dewelke ontstaat uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie. Fouten of onjuistheden kunnen steeds schriftelijk of via e-mail gemeld worden.

d.      Elk Yes Drive-Rijschool lesvoertuig is door een verzekeringspolis gedekt voor:

De burgerlijke aansprakelijkheid van de leerling, als bestuurder en als passagier.

De schade die, onder alle omstandigheden, tijdens en door het gebruik van dit lesvoertuig aan de leerling of zijn bezittingen berokkend wordt.

Deze polis stipuleert dat de verzekeraar (behoudens in geval van zware fout of opzet) van elk verhaal tegen de leerling afziet. De dekking van de schade aan de bezittingen van de leerling is beperkt tot € 1000. (KB 11/05/2004 Erkenning van de rijscholen. Art. 19). Eventuele schade veroorzaakt met het eigen voertuig van de leerling is niet gedekt door een verzekeringspolis van de rijschool.

8.       Geschillen

Voor klachten dient de leerling zich schriftelijk te wenden tot de Yes Drive-Rijschool directie op volgend adres: Yes Drive-Rijschool, Van Maerlantstraat 3, 2060 Antwerpen, of via e-mail: info@yesdrive.be

Behoudens in geval van overmacht moeten klachten Yes Drive-Rijschool  bereiken uiterlijk 8 dagen na de geleverde diensten.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

9.       Privacy

Yes Drive-Rijschool respecteert de privacy van haar klanten en van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens en het gebruik dat Yes Drive-Rijschool van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in een gegevensbestand, en eigenaar van dit bestand is Yes Drive-Rijschool, Belgiëlei 130a, 2018 Antwerpen.

Yes Drive-Rijschool gebruikt deze gegevens om te voldoen aan de vragen van haar klanten en om hen op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van Yes Drive-Rijschool of aan Yes Drive-Rijschool gelieerde vennootschappen.  De klant kan verzet aantekenen tegen het gebruik en/of doorgeven van zijn gegevens, door het richten van een aangetekend schrijven (met kopie van de voorzijde van de identiteitskaart) naar Yes Drive-Rijschool, Van Maerlantstraat 3, 2060 Antwerpen.  Eenieder heeft een recht van mededeling, inzage, toegang en verbetering van zijn persoonlijke gegevens. Daartoe volstaat het contact op te nemen met de Yes Drive-Rijschool zoals hiervoor aangegeven.